Delo socialne delavke mora biti usmerjeno k individualnemu pristopu, k spoštovanju človekovega dostojanstva, podpiranju stanovalčeve samostojnosti in ohranjanju stikov z njihovo primarno socialno mrežo. Sodelovanje stanovalcev, zaposlenih in svojcev prispeva k dobri klimi v domu.

Kvalitetnemu strokovnemu delu je potrebno dodati še človeško toplino, zaupanje, občutek varnosti in sprejetosti.

Naloge socialne delavke

 • Delo s stanovalci
  • Priprava in postopek za sprejem novega stanovalca
  • Pomoč novosprejetim stanovalcem (za lažjo prilagoditev)
  • Svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev
  • Delo v medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost
  • Redni mesečni sestanki s stanovalci
  • Sestanki s člani domske skupnosti
  • Delo ob odhodu stanovalca iz doma
 • Delo s svojci stanovalcev
 • Timsko delo oz. sodelovanje z ostalimi službami doma
 • Mentorstvo pripravnikom, študentom in dijakom
 • Administrativno delo

Sprejem

Postopek za sprejem v dom se začne z oddano vlogo za sprejem v institucionalno varstvo.

Poleg vloge za sprejem je potrebno priložiti še naslednjo dokumentacijo:

Ob sprejemu pa še urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem.

O sprejemu v dom odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev, ki jo sestavljajo: vodja zdravstvene nege, višja medicinska sestra – vodja tima, direktorica in socialna delavka.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika dnevnega bivanja in je namenjena starejšim posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju doma. Dnevno varstvo traja 8 ur dnevno, od ponedeljka do petka. V primeru, da po skupnem dogovoru dnevno varstvo traja dlje, se trajanje in dodatna cenitev opredeli v Dogovoru. Prevoz v Dom ni vključen v storitev dnevnega varstva.

V času bivanja v dnevnem varstvu vam bomo postregli z zajtrkom, kosilom in po potrebi tudi z malico; poskrbeli bomo, da vam ne bo dolgčas, saj boste lahko prebirali časopise, gledali televizijo, igrali družabne igre, klepetali, obiskovali domske prireditve in skupine ter odšli na sprehod.

Začasno varstvo

Po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev je začasna (kratkotrajna) namestitev opredeljena kot oblika celodnevnega varstva, ki je namenjena posameznikom:

 • ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena,
 • ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva.

Začasna namestitev je na voljo za največ tri mesece, do nje pa so upravičeni starejši od 65 let. Med začasno nastanitvijo so stanovalcem na voljo 24-urna zdravstvena nega in oskrba, delovna in fizioterapija ter možnost vključitve v vse prostočasne dejavnosti doma. Nastanitev je potrebno rezervirati v domski socialni službi.

Skip to content